Phanatnikhom Town Municipality

 
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 22/11/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2560 20/11/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2560 26/09/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2560 15/08/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2560 11/08/2560
แจ้งเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 01/08/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2560 29/05/2560
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 28/11/2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 27/09/2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 29/11/2559