Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 07/06/2562
ประกาศฯ สำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 06/06/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมืองวันที่ 4 04/06/2562
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 17/05/2562
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประดับธงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 02/05/2562
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 10/04/2562
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 07/03/2562
บุุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค.2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค. 2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 11/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 11/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชน วันที่ 8 ก.พ. 2562 06/02/2562
ประกาศขอความร่วมมือมิให้กระทำการเผาในที่แจ้ง 05/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง 05/02/2562
การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 04/02/2562
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตฯ 01/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง 01/02/2562
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก 31/01/2562
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 02/01/2562
« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30