Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพนัสนิคมร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยทูบีวัน ให้บริการออกแบบทรงผมและตัดผมฟรีแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 17/10/2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 09/10/2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี 26/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดจัดโต๊ะประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ ในงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกินขนมไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาพระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติ่ม) 12/09/2561
เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี 2561" 06/09/2561
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง ทม.พนัสนิคม 03/09/2561
กำหนดการประชุมประชาคมเมือง ทม.พนัสนิคม 07/08/2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 26/07/2561
ประชาสัมพันธ์ ก๊าซเรือนกระจก ตัวการของโลกร้อน 17/07/2561
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10/07/2561
ขอเชิญผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04/07/2561
กำหนดการโครงการฝึกอบรมอาชีพ 11/06/2561
กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชน 11/06/2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 21/05/2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 08/05/2561
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด 14/03/2561
« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31