Phanatnikhom Town Municipality

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง