Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้ำประจำ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 23
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 23
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 24
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 33
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 37
ให้พนักงานจ้างเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 30
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 28
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 27
อัตราร้อยละของฐานการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 29
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 30