Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ส่วนรวม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 48
มาตรการป้องกันรับสินบน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 46
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 48
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 47
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 44
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 41
มาตรการในการสร่างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บิรหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 50
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 45
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้ำประจำ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 80