Phanatnikhom Town Municipality

 

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมและผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี