Phanatnikhom Town Municipality

 

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี