Phanatnikhom Town Municipality

 

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี