Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 5
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 4
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 6
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 6
พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 5
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 6
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 3
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 6
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ 2552 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 4