Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 606
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 448
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 448
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 477
พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 419
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 465
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 310
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 530
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ 2552 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 480