Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 124
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 190
โครงการสมุดความดีของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 46
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน-ย้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 277
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 269
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 102
โครงการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 187
โครงการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 188
โครงการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 105
โครงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 104