Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 109
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 175
โครงการสมุดความดีของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 30
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน-ย้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 268
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 251
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 89
โครงการมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 175
โครงการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 175
โครงการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 94
โครงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 93