Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการการเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 44
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 61
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 182
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 56
การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตประจำปี 2562 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 208
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 217
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนพฤษภาคมประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 195
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 188
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 54
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 210