Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการการเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 5
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 22
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 145
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 19
การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตประจำปี 2562 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 173
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 181
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนพฤษภาคมประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 161
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 155
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 18
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 170