Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการการเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 65
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 85
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 203
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 79
การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตประจำปี 2562 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 230
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 236
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนพฤษภาคมประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 218
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 210
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 77
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 239