Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ2562ครั้งที่1วันที่1ตุลาคม-31มีนาคม2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 114
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนมีนาคมประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 118
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 141
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 148
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเดือนมกราคมประจำปี2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 125
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 133
สรุปผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 129
์โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 156
แนวทางปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคมดำเนินการัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 133