Phanatnikhom Town Municipality

 

การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตประจำปี 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตประจำปี 2562 สามารถดูได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

Download เอกสารแนบ