Phanatnikhom Town Municipality

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2560 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม