Phanatnikhom Town Municipality

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม