Phanatnikhom Town Municipality

 
รายงานการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
งบรับ-จ่าย และงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานงบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปรสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม 2563