Phanatnikhom Town Municipality

 

บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลสวน ณ อาคารเอเนกประสงค์สวนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติฯ

บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลสวน ณ อาคารเอเนกประสงค์สวนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติฯ