Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 43
รายงานผลการดำเนินการและการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 51
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 43
รายงานผลการดำเนินการและการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2562 รอบ 12 เดือน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 50
ผลการดำเนินการและติดตามแผน ปปช เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 169
ติดตามแผน ปปช รอบ 12 เดือน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 420
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 402
ติดตามแผน ปปช.รอบ 6 เดือน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 309
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 305