Phanatnikhom Town Municipality

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 22/11/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 09/08/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 10/05/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 05/01/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 05/01/2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 13/11/2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 11/10/2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 08/09/2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 10/08/2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 11/07/2560