Phanatnikhom Town Municipality

 
ประกาศฯ เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 07/06/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 03/05/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562 11/04/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 07/03/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 15/01/2562
รายงานงบรับ-จ่ายเงินอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม 2561 10/01/2562
รายงานงบรับ-จ่ายเงินอื่น ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 17/12/2561
รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 23/11/2561
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22/11/2561