Phanatnikhom Town Municipality

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 13/01/2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 06/01/2563
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 23/12/2562
งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2562 07/11/2562
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25/10/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 18/10/2562
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 16/10/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน 2562 09/10/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 18/09/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 22/08/2562