Phanatnikhom Town Municipality

 
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 22/08/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 14/08/2562
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 05/07/2562
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 20/06/2562
ประกาศฯ เรื่อง งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 07/06/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 03/05/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562 11/04/2562
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 07/03/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 15/01/2562