Phanatnikhom Town Municipality

 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 07/04/2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 03/04/2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปรสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 20/02/2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11/02/2563
งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม 2563 11/02/2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 13/01/2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 06/01/2563
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 23/12/2562
งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2562 07/11/2562