Phanatnikhom Town Municipality

 
รายงานการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 19/06/2563
งบรับ-จ่าย และงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 09/06/2563
งบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน 2563 14/05/2563
รายงานงบรับ-จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2563 13/04/2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 07/04/2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 03/04/2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปรสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 20/02/2563
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11/02/2563
งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม 2563 11/02/2563