Phanatnikhom Town Municipality

 

ที่ตั้งและประชากร

ด้านกายภาพ

          1.1  ที่ตั้งของชุมชน

                   เทศบาลเมืองพนัสนิคมตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2.76 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,725  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ประมาณ  22  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  87  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ  28  กิโลเมตร           

                   อาณาเขต

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหน้าพระธาตุ   ตำบลไร่หลักทอง  อำเภอพนัสนิคม

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง   อำเภอพนัสนิคม

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลกุฎโง้ง      อำเภอพนัสนิคม

                   ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลบ้านช้าง ตำบลนามะตูม      อำเภอพนัสนิคม

 

ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                 ประชากร ณ เดือนตุลาคม 2559  ดังนี้

                 1. จำนวนประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 10,659 คน (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) แยกเป็น 

                     ชาย  4,881  คน  หญิง  5,778  คน 

                 2. จำนวนประชากรต่างด้าวที่จดทะเบียนในเขตเทศบาล  80  คน  แยกเป็นประชากรต่างด้าวเพศหญิง  

                     20  คน   ประชากรต่างด้าวเพศชาย   60    คน

                 3. จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,694 หลังคาเรือน แยกเป็น  3,206  ครอบครัว   

                 4. ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  3,997  คนต่อตารางกิโลเมตร

 

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละของประชากรทั้งหมด

เด็ก  (แรกเกิด 9 ปี)

499

491

990

8.60

เด็กโต  (10 14 ปี)

326

316

642

5.58

วัยรุ่น   (15 19 ปี)

354

332

1,328

11.55

ผู้ใหญ่  (20 59 ปี)

2,995

3,367

6,362

55.30

คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)

824

1,359

2,183

18.97

รวม

4,998

5,865

11,505

100

 

 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

                   ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ประกอบด้วยชุมชนย่อยจำนวน  12  ชุมชน  ข้อมูลจำนวนประชากรแยกเป็นรายชุมชน  จำนวน  12  ชุมชน

 

ที่

ชุมชนย่อยที่

จำนวนประชากร (คน)

1

ชุมชนย่อยที่ 1

838

2

ชุมชนย่อยที่ 2

814

3

ชุมชนย่อยที่ 3

752

4

ชุมชนย่อยที่ 4

973

5

ชุมชนย่อยที่ 5

698

6

ชุมชนย่อยที่ 6

895

7

ชุมชนย่อยที่ 7

859

8

ชุมชนย่อยที่ 8

668

9

ชุมชนย่อยที่ 9

729

10

ชุมชนย่อยที่ 10

639

11

ชุมชนย่อยที่ 11

647

12

ชุมชนย่อยที่ 12

560

 

 

2.2  การเลือกตั้ง

                   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

                   1.  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม       จำนวน    18    คน

                   2.  คณะผู้บริหารประกอบด้วย

- นายกเทศมนตรี

- รองนายกเทศมนตรี               จำนวน   3   คน

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          จำนวน   2   คน

- เลขานายกเทศมนตรี              จำนวน   1   คน

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31