Phanatnikhom Town Municipality

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม (VISION)

“ พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

 

พันธกิจ (MISSION) 

2.1. พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

2.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน 

2.5. บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค 

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

1.5 แนวทางการพัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 

1.6 แนวทางการบริหารจัดการระบบผังเมือง 

1.7 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2 แนวทางการปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะ และระบบกำจัดขยะรวม 

2.3 แนวทางการปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และสิ่งปฏิกูล 

2.4 แนวทางการพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 

3.1 แนวทางการจัดการและสนับสนุนระบบการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุกประเภท และพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

3.3 แนวทางการพัฒนา อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ทางการศึกษา 

3.4 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดจำหน่ายสินค้า และร้านค้าชุมชน 

3.5 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน 

3.6 แนวทางการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

3.7 แนวทางการส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

3.8 แนวทางการจัดสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน 

3.9 แนวทางการส่งเสริมการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ประชาชน 

3.10 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.11 แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว 

4.1 แนวทางการจัด สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี

4.2 แนวทางการจัด สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4.3 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

5.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหลักสมรรถนะคุณธรรม และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  

5.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน และเอื้อต่อ การทำงานและการให้บริการประชาชน 

5.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักการความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.4 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน

 

นโยบายการพัฒนาเทศบาลของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม   5 ด้าน

 

1. เมืองปลอดภัย 

คือ เมืองที่ประชากรผู้อยู่อาศัย มีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และภัยพิบัติต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมจากภัยพิบัติต่างๆทั้งที่เกิด จากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ ประกอบด้วย 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของ ชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม โดยร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพนัสนิคม 

1.2 เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น จัดเตรียม บุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

1.3 กำหนดมาตรการและดำเนินการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการ รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 

1.4 จัดให้มีและดูแลไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน - ซอยอย่างทั่วพื้นที่ในจุดเสี่ยงที่มีความมือ โดยติดตั้ง

เสา ไฟฟ้า เพื่อลดการเกิดเหตุอาชญากรรม ขจัดแหล่งมั่วสุมของผู้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตามถนนและสถานที่ สาธารณะต่างๆ 

 

2. เมืองสะอาด 

คือ เมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้อย่างเป็น ระบบ และมีภาวะเอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีวิตที่ดีของประชากร มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การทำความสะอาดถนน การกำจัด ขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหารเข้มงวดในการรักษาความสะอาด 

2.2 สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมืองให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองสะอาด 

2.3 ส่งเสริมการสร้างวินัยที่ดีของคนในเทศบาล ให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2.4 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

2.5 ส่งเสริมให้คนในเขตเทศบาลมีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่าย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกันและจัดการมลพิษ เช่น การใช้นำจุลินทรีย์มาบำบัดน้ำเสีย 

2.7 ส่งเสริมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. เมืองคุณภาพชีวิต 

คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ตามสมควร มีสิ่งอำนวย ความสะดวกพอเพียง มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาดีเศรษฐกิจดี สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 

 

ด้านการศึกษา 

ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประกอบด้วย 

1. จัดให้มีการศึกษาแก่นักเรียนได้เรียนฟรี ตามนโยบายรัฐบาล 

2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของ นักเรียน เช่น นมสำหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ครบทุกจุด

3. เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูอาจารย์ ทุกสถานศึกษา ให้มีความรู้และ 

วิทยฐานะในการสอน ให้เด็กนักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

ด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพูน รายได้ของประชาชน ประกอบด้วย 

1. ปรับปรุงตลาดจำหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

2. จัดศูนย์อาหารอร่อยประจำท้องถิ่นที่ถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวเมืองจักสาน บริเวณหน้าวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 

3. ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น 

ตำนานพระรถเมรี หอพระพนัสบดี หอพระพุทธมิ่งเมือง เพื่อสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจเมืองโดยรวม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ของท้องถิ่น 

6. พัฒนาแหล่งเงินทุนและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

7. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

 

ด้านสุขภาพ 

ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้ง ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้าง สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 

1. จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้มี ความสุข แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดหายาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจัดหาแพทย์มาตรวจ รักษาพยาบาลประชาชน และบริการออก หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

3. จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เด็กเร่ร่อน ให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 

4. ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน ให้สังคม อบอุ่นและมีความเอื้ออาทรต่อกัน

 

4. เมืองวัฒนธรรม 

คือ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม สืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาลเมืองพนัสนิคมตลอดไป ประกอบด้วย 

 

4.1. ตกแต่งเมือง หรือกำหนดให้มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคมตามจุดที่เหมาะสม 

4.2. ส่งเสริม ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

4.3. อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น หอพระพนัสบดี หอพระพุทธมิ่งเมืองให้เป็นมรดกที่สำคัญของท้องถิ่น 

4.4. พัฒนารูปแบบการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม และการจัด งานไหว้พระจันทร์ ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ ดั้งเดิมให้สืบสานต่อไป 

4.5. ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 

4.6 อนุรักษ์วัฒนธรรมและของดี ของท้องถิ่น เช่น เอ็งกอ ปริศนาการทายโจ๊ก

 

5. เมืองธรรมาภิบาล 

คือ เมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการภายในเทศบาล ประกอบด้วย 

5.1. บริหารจัดการ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายมาช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา 

5.2. บริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรม สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ลูกจ้าง อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5.3. พัฒนาระบบและช่องทาง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการการแจ้งข้อร้อง ทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย 

5.4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม ตรวจสอบ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ 

5.5. ปรับปรุงระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 5.6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31