Phanatnikhom Town Municipality

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นเทศบาลนำร่องในโครงการ “เมืองน่าอยู่” 1 ใน 5 ของเทศบาลทั่วประเทศ

เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นเทศบาลนำร่องในโครงการ เมืองน่าอยู่  1  ใน 5 ของเทศบาลทั่วประเทศ

 

 

รางวัลพระราชทาน เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2555

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนากรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับเทศบาลทุกระดับ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสและแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน "ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555" โดยมีเป้าประสงค์สูงสุด คือ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลพระราชทาน เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2555