Phanatnikhom Town Municipality

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 (ประเภท : เทศบาลขนาดกลาง   จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสิ่งแวดล้อมไทย