Phanatnikhom Town Municipality

 

รางวัลชมเชย เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

รางวัลชมเชย เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

(ภาคตะวันออก) จากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น