Phanatnikhom Town Municipality

 

รางวัลบุลคลผู้กระทำความดี โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2555

 

นายวิจัย  อัมราลิขิต  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นบุลคลผู้กระทำความดี โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2555  ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)จ.ชลบุรี