Phanatnikhom Town Municipality

 
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2561 31/01/2562
ติดตามแผน ปปช รอบ 12 เดือน 22/11/2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 22/11/2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 05/11/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/09/2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 04/05/2561
ติดตามแผน ปปช.รอบ 6 เดือน 30/04/2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 16/02/2561
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2560 29/12/2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04/12/2560