Phanatnikhom Town Municipality

 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/09/2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 16/02/2561
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2560 29/12/2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/09/2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 5 16/08/2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 30/05/2560
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 30/05/2560
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 59 07/12/2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 06/12/2559
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 06/12/2559