Phanatnikhom Town Municipality

พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. เอกสารดาวน์โหลด

Activities Phanatnikhomcity

VDO Clip

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2560

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2560 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (report27.11.60.pdf)รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2560 1636 kB25-12-2017 13:5525-12-2017 13:55


นายวิจัย อัมราลิขิต

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม โทร 08-1889-1331

สายตรงจากนายก

นายกเทศมนตรี
นายวิจัย อัมราลิขิต
รองนายกเทศมนตรี
นายศุภฤกษ์ มูลผลา
รองนายกเทศมนตรี
นายไพโรจน์ วงษ์ดีไทย
รองนายกเทศมนตรี
นายนภดล ทองนพเก้า
ที่ปรึกษานายกฯ
นายวิทยา วรสายัณห์
เลขานุการนายกฯ
นายประยุทธ กาญจนางกูรพันธุ์
ปลัดเทศบาล
นางนันท์ธนาภา เวชเดช