Phanatnikhom Town Municipality

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี “รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองพนัสนิคม” จากคณะผู้ตรวจราชการ ดังนี้ (1) บรรยายสรุปเรื่อง”เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี (2)ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะในชุมชน จุดที่ 1 การทำถังหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จุดที่ 2 การคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน(ขุมทองจากกองขยะ) จุดที่ 3 การทำปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากตลาดสดเทศบาลบ่อขยะเทศบาลฯ เดิม จุดที่ 4 การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนย่อยที่ 10

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31