# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
758 ต้นฟอคเทล

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มขวด (ตาย)