# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
476 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก  (ตาย)