# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
613 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์มฟอร์คเทล

วงเส้น: 73.50 ซม.

ความสูง: 8.59 เมตร