# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
640 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรุ่มวง: 59.00 ซม.

ความสูง: 22.14 เมตร