# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-41น้อยหน่า

ชื่อต้นไม้ :  น้อยหน่า

เส้นรอบวง :  56     cm.

ความสูง :   5.73        m.