# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-329 น้อยหน่า

ชื่อต้นไม้ :  น้อยหน่า

เส้นรอบวง : 15  cm.

ความสูง :  5.23 m.