# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3-127 มะพร้่าว

 มะพร้่าว

เส้นรอบวง  114 cm.

ความสูง  7.46 m.