# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-54 มะขวิด

ชื่อต้นไม้ : มะขวิด

เส้นรอบวง :  165     cm.

ความสูง :   6.79     m.