# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
696 ต้นปีบ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน