# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
705 ต้นแคแสด

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด (ตาย)