ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการด้านต่างๆ จากทางเทศบาล สามารถใช้บริการผ่านระบบ E-service ในเว็บไซต์ของเทศบาล https://phanatnikhomcity.go.th/e-services/