วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น