1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ โดยระบุข้อมูลตามที่กำหนด อาทิ
      1. ระบุข้อมูลผู้ร้องเรียน และ ผู้ถูกต้องเรียนให้ชัดเจน
      2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
      3. ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
      4. ระบุ พยายเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)

2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือ รับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นหลักฐาน

5. ข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนส่งมา ในช่องทางนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับซึ่งจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

6. แจ้งผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้าหรือผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเรื่อง