ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 (3) การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการจ้างเหมาให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ฯลฯ โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 9,976.67 บาท หรือค่าจ้างเหมาประมาณปีละ 119,720 บาท (คำนวณจากค่าแรงขั้นต่ำ 328 บาท x 365 วัน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับนายจ้าง/สถานประกอบการจ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา 34
.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการทำงานในหน่วยงานตามรายละเอียดดังกล่าว สามารถมาแจ้งความต้องการมีงานทำ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
.
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3846 1511 ในวันและเวลาราชการ