กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
การประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
ประจำปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี