รางวัลชมเชย เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(ภาคตะวันออก) จากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น