เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับรางวัลดีเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2557 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี”
โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี