กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณาธร เพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จาก ฯพณฯ
นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม