รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 (ประเภท : เทศบาลขนาดกลาง จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสิ่งแวดล้อมไทย