เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม