วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นำโดยนายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม